CONCURS CLASSE SENSE FUM 2021 – 2022

Després dels dos cursos lectius passats en els que ni es va plantejar fomentar aquesta activitat, ens trobem amb un entorn novament favorable i amb el repte d’oferir-lo a tota la comunitat educativa de Menorca. Hi ha canvis organitzatius que obliguen a actualitzar tota la documentació i el recolzament necessari pels centres educatius. Volem destacar aquestes novetats:

primera novetat. Aquest curs escolar 2021 – 2022 el concurs ‘Classe sense fum’ el promociona el Consell Insular de Menorca des del programa Salut Jove i Cultura, dins l’apartat de ‘Persones i Societat’ on es farà la sol·licitud inicial a partir de l’1 d’octubre. la web del programa és http://salutjove.cime.es/

El programa Salut Jove i Cultura  ofereix moltes activitats força atractives. Si per aquell cas un grup aula està interessat  amb més de 4 activitats, de cap manera el ‘concurs classe sense fum’ ha de minvar possibilitats a la resta d’activitats del programa, pel que disposem d’una segona via per accedir al concurs, que expliquem  seguidament a l’apartat d’inscripció.

segona novetat. S’ofereix el concurs a tots els centres docents que imparteixen primer i segon curs de la ESO a Menorca

tercera novetat. ‘sense fum’ és un concepte que ja està esgotat per les noves estratègies de la industria per potenciar el consum de tabac sense fum. però mantenim el nom com a resposta a aquestes estratègies incloent també el consum de cànnabis i altres formes de consum.

quarta novetat. El concurs ‘classe sense fum’ és una intervenció d’efectes preventius contrastats, però no es pot entendre com acció aïllada. Pel curs 2022 – 2023 hem de ser capaços d’avançar per integrar i adaptar els recursos que des de cada institució s’ofereixen, per aconseguir un pla integrat d’actuació a mida de les necessitats de cada centre educatiu.

concurs classe sense fum

Activitat d’aula que convida a la participació del grup / classe al  concurs a nivell europeu.

ObjectiuLlançar un repte a l’esperit adolescent de poder canviar les coses d’aquest món. En aquest cas a favor de la seva salut i de no deixar-se manipular per la industria del tabac. Repte individual i de grup: la classe adquireix el compromís de no fumar durant al menys 6 mesos. Repte social: ajudar a mantenir o transformar ca seva en una llar sense fum. Ofereix a les famílies que puguin treballar plegats amb els seus fills i filles, recolzant aquesta iniciativa o adherint-se al concurs de llars sense fum.

Període  d’inscripció:  A partir de l’1 d’octubre i abans del 19 de novembre 2021 per donar temps a organitzar-ho i poder iniciar el repte de no fumar l’1 de desembre.

Recursos 

 • Ja estem inscrits a la xarxa nacional.
 • Documentació de suport bàsica:  informaconcurs 21basesconcurs 21;  clases_sin_humo_espana_guia_de_buen_uso  resum d’experiències anteriors.
 • Aquest mateig blog disposa d’una pestanya ‘clase sin humo‘ on anirem penjant més recursos per facilitar el desenvolupament del concurs.
 • Assessorament als centres educatius per integrar-ho o coordinar-ho amb altres activitats preventives de consum de drogues disponibles en el nostre entorn.

Què ha de fer el centre? 

 • Oferir a les classes de 1r i 2on d’ESO la possibilitat de participar en el concurs,
 • El professorat encarregat (tutor o altre) ha de fer una mica de seguiment per recolzar el compromís de l’alumnat.

Passes 

 • Inscripció.  Enguany ens em de coordinar amb el programe Salut Jove i Cultura i sol·licitar aquesta activitat segons les instruccions d’aquest programa a http://salutjove.cime.es/.
 • Després el professorat encarregat del grup aula ha de formalitzar la inscripció emplenant el fulldinscripcio 21 i fer-lo arribar a andreu.estela@ssib.es abans de l’1 de desembre.
 • el mètode alternatiu per evitar no poder accedir a altres activitats del programa Salut Jove i Cultura, és formalitzar directament el fulldinscripcio 21 i fer-lo arribar a la mateixa adreça electrònica.
 • Compromís d’aula. Els tutors responsables del grup i tot l’alumnat signen el compromisaula 21 que es pot enviar per FAX (971 351895, a l’atenció de n’Andreu Estela) o bé escanejar i enviar per correu electrònic a andreu.estela@ssib.es. L’original amb les signatures de l’alumnat el custòdia el tutor responsable del grup. Quan rebem el compromís d’aula ens posarem en contacte per assessorament i coordinar les activitats.
 • Compromís individual. Cada alumne signa el seu full de compromis alumne  que podran mostrar a ca seva i que guardarà el tutor d’aula. Aquest es pot personalitzar per cada centre participant.
 • Seguiment del grupEl tutor farà el seguiment per valorar en grup el compromís adquirit, el seu manteniment i els possibles entrebancs.
 • Es demana que cada grup aula prepari un eslògan o cartell, clip o curtmetratge, o proposta de participació en les xarxes socials com treball final. Tradicionalment hi ha una exposició d’aquests treballs al voltant del dia mundial sense tabac.

Més informació

a la galeta del menú: CLASE SIN HUMO

Día Mundial Sin Tabaco: 31 de mayo 2021

Recurro de nuevo al blog para compensar mi falta de participación en la organización de actividades presenciales alrededor de la Semana sin Humo y el Día Mundial Sin Tabaco por segundo año consecutivo.

El lema de este año para la Semana Sin Humo, acertadísimo. Si hay que sacar partido del poder mediático que tiene todo lo relacionado con la COVID 19, éste es un buen ejemplo.

En las noticias televisadas cada día se ha dedicado un tiempo muy valioso a explicar la evolución de la pandemia.

Imaginen, por un momento, que el gráfico que apareciese fuera:

¡Y que cada semana lo actualizaran!

Son datos estimados a partir de población, mortalidad, prevalencia de personas fumadoras, y contando con un 2% de abandono espontáneo. Los números no cuadran como en la tabla COVID 19 ya que faltan fila de muertos no por tabaco y nuevos consumidores no adolescentes.

Pero desgraciadamente este tipo de información no aparece en los medios de comunicación. De ahí el esfuerzo para que al menos durante una semana se hable de tabaco, o durante todo el mes, como impulsa el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) con su Campaña en redes sociales #DMST21CNPT

Como siempre, muchos esfuerzos se dedican a facilitar que se abandone el consumo de tabaco (nicotina en cualquiera de sus formas de administración, o asociada a cannabis). En la página de la OMS y OPS incorporan dos herramientas interesantes:

También podemos aprovechar el empuje de esta semana para realizar acciones que perduren en el tiempo. Por ejemplo la colaboración de varias entidades locales para coordinar esfuerzos y unificar mensajes.

soy consciente que me queda pendiente el objetivo del año pasado:

no tabac per joves

es difícil coordinar a las distintas instituciones para un fin común, pero estoy aprendiendo.

no existe el porro terapéutico

Bombardeo incesante de noticias referentes a la ‘bondad’ del cannabis en un intento de NORMALIZAR su consumo:

anuncio en televisión pública en fechas pre navideñas de las maravillas de una linea de cosmética con marihuana

noticia en periódico local sobre la decisión de la ONU y los ‘prometedores’ estudios de investigación de los efectos terapéuticos del cannabis

Sigue leyendo

‘CONSULTA JOVE’ Y TABACO (3 de 3)

propuesta de integración en un Centro Escolar Promotor de Salud (CEPS)

el tercer y último capítulo de cómo transformar el programa ‘Consulta Jove’ (CJ) en una intervención eficaz en la prevención del consumo de tabaco en adolescentes e integrarla en las actividades de un Centro Escolar Promotor de Salud

 • bibliografia

•Aspectes legals en l’atenció sanitària a menors en el marc de la Consulta Jove. Edita Atenció Primària de Mallorca. Servei de Salut de les Illes Balears.  DIPÒSIT LEGAL: PM 1884-2008 ISBN: 978-84-694-3170-2

•Avaluació participativa del programa Consulta Jove: valoració dels professionals implicats. Gabinet técnic d’Atenció Primària de Mallorca. Palma 2017. Disponible a https://www.ibsalut.es/apmallorca/attachments/article/1435/avaluacio-consulta-jove-es.pdf

•Vidal C. La Consulta Jove, després de 12 anys d’implantació. II Jornada de promoció i educación per a la salut en els centres educatius de les Illes Balears “ELS NOUS REPTES EN L’EDUCACIÓ”. Disponible en  http://www.caib.es/sites/ceps/ca/ii_jornada_els_nous_reptes_en_educacio/

•Vidal C. et al. La Consulta Jove, un espai per acompañar al joven cap a la salut afectivosexual. Anuari de la joventut 2018. http://www.caib.es/sites/objib/ca/anuari_de_la_joventut_de_les_illes_balears_2018/

•Colby S, et al. Enhaced motivacional interviewing versus brief advice for adolescent smoking cessation: Results from a randomized clinical trial. Addictive Behaviors 37 (2012) 817-823. Disponible en https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22472523/

•Recommendations on behavioural interventions for the prevention and treatment of cigarette smoking among school-aged children and youth. Canadian Task Force on Preventive Health Care. CMAJ February 27, 2017 189 (8) E310-E316; disponible a: https://doi.org/10.1503/cmaj.161242

•Gorreto l, et al. Guia d’intervenció individual per al tractament del tabaquisme. Govern de les Illes Balears 2017. disponible en http://www.caib.es/sites/tabaquisme/ca/material_de_suport_0/archivopub.do?ctrl=MCRST7625ZI228005&id=228005

‘CONSULTA JOVE’ Y TABACO (2 de 3): revisión bibliográfica

Revisión bibliográfica sobre la evidencia

Segundo apartado, continuación de la entrada anterior donde mostraba documentos y páginas de interés para tener en cuenta en las consultas relacionadas con tabaco/cannabis en la ‘Consulta Jove’.

En esta entrada repaso la bibliografía que he encontrado referente a este programa de ‘Consulta Joven’.

He intentado valorar la evidencia científica que lo sustenta, sobre todo como intervención para la prevención o abordaje del consumo de tabaco/cannabis y poder posicionar este programa dentro de un abordaje integral del tabaquismo.

El esfuerzo para implementar y mantener este programa no es despreciable y seguramente responde a unos objetivos claros y la prevención del consumo de drogas no sea uno de los principales. En esta revisión no pretendo ni justificar ni valorar otros objetivos que no estén relacionados con el consumo de tabaco/cannabis.

Sigue leyendo

solo tengo 3 horas

tengo la oportunidad de participar en la formación de estudiantes de medicina / enfermería para introducir el abordaje al tabaquismo y solo me dan 3 horas de ‘clase’ dentro de la planificación del curriculum. Obligado a priorizar, prefiero generar inquietudes a ser muy descriptivo o técnico. Propongo cuatro apartados:

1º.- enmarcar la magnitud del problema

2º.- entender lo que implica luna dependencia

Sigue leyendo

‘CONSULTA JOVE’ Y TABACO

La ‘Consulta Jove’ se desarrolla en algunos centros de educación secundaria de Les Illes Balears con el objetivo de mejorar la salud de la juventud escolarizada mediante una consulta con periodicidad semanal, en la que los profesionales sanitarios del centro de salud de referencia se desplazan al centro educativo para resolver las dudas de la juventud referente a su salud. Es una consulta de promoción y educación para la salud, anónima y confidencial, que se realiza a demanda del alumnado, de forma individual o en grupo. Los objetivos específicos son mejorar los conocimientos que tiene la juventud sobre la salud, conocer mejor sus creencias, sus valores y sus actitudes frente los temas relacionados, mejorar sus habilidades para realizar conductas saludables, mejorar los conocimientos sobre los recursos socio sanitarios y detectar y derivar la sospecha de problemas de salud al servicio correspondiente.

En Menorca se aumentó la oferta de este servicio durante el tercer trimestre del curso 2017 – 2018 y fue personal de enfermería el encargado de realizar esta actividad.

Ante la demanda de formación específica sobre cómo actuar ante consultas relacionadas con el consumo de tabaco y la falta de un protocolo de actuación sobre estas demandas, me he atrevido a realizar este post con propuestas de trabajo para conseguir la máxima eficiencia de la ‘consulta jove’ e incluirla en una dinámica de promoción de entornos saludables.

Para ser prácticos he dividido el trabajo en tres apartados:

1.- recursos para una intervención sobre el consumo de tabaco en la ‘consulta jove’

2.- revisión bibliográfica sobre la evidencia de este tipo de actividad.

3.- propuesta de integración en un marco de centro escolar promotor de salud.

1.- Recursos para una intervención sobre el consumo de tabaco – cannabis en la ‘consulta jove’

Aparte de la presentación, añado enlace a un documento EVICT sobre ENTREVISTA MOTIVACIONAL.

Haz clic para acceder a EVICT-entrevista-motivacional-2019-v02.pdf

Pipa de agua, cachimba, narguile, shisha …

Al analizar los resultados de una intervención para prevenir el consumo de tabaco entre adolescentes, con aparente buenos resultados durante los tres primeros años, en el cuarto año (en el que ya cursaban cuarto de ESO, curso escolar 2012-2013) los resultados dieron un giro inesperado y no se llegó a encontrar efectividad en la intervención. Al estudiar con lupa lo ocurrido descubrimos que en un aula un grupo de estudiantes compartían actividades sociales basadas en reuniones domiciliarias los fines de semana en las que se hacía uso de una cachimba. La sorpresa inicial pasó a rabia por no habernos dado cuenta de este tipo de consumo, no haberlo previsto ni tratado en toda la intervención y por haber dado al traste tantas ilusiones en un proyecto que supuso un esfuerzo importante. Desde entonces tengo pendiente realizar un post sobre las cachimbas. ¿Por qué lo hago ahora? porque en estos 10 años solo se han confirmado las sospechas iniciales sobre el uso tolerado de las pipas de agua y su efecto sobre el inicio del consumo de tabaco, por un aumento en su uso y por cierta inacción generalizada sobre su control.

Pipa de agua, cachimba, narguile, shisha

pipa de aguaa.- Podéis encontrar información sobre su funcionamiento en la misma Wikipedia , o en  este capítulo del tobacco atlas  donde se trata de forma específica dentro del abordaje del tabaco como problema mundial.

b.- Problemas sanitarios asociados a su consumo. Una calada de la cachimba puede equivaler al consumo de un cigarrillo entero en cuanto a nicotina. Además, hay que añadir un mayor cantidad de CO2, la existencia de metales pesados y otros componentes derivados del tipo de melaza utilizado y del sistema de combustión lenta. (podéis mirar aquí) Ya se ha asociado el uso de la cachimba con:

1.-  la aparición de cáncer de pulmón, boca, labios.

2.- inicio del consumo de tabaco, sobre todo entre adolescentes.

3.- puerta de entrada en el consumo de otras drogas.

4.- uso como alternativa al cigarrillo tradicional.

5.- no funciona como método para dejar de fumar o para disminuir su consumo.

Sigue leyendo

Día Mundial Sin Tabaco: 31 de Mayo 2020

No dejemos que el tema COVID colapse todo.

Este año parecía alentador ante las propuestas del Ministerio de Sanidad para mejorar el control del consumo del tabaco, pero apareció el COVID-19 y ¿quien ha vuelto a oír algo en relación a esas intenciones?. Se aproxima la semana sin humo (25 – 31 de mayo) con el lema ‘RECUPERA LA INSPIRACIÓN’, y la organización de multitud de actividades que culminarán con el Día Mundial Sin Tabaco, el 31 de Mayo.

Me encuentro un tanto alejado de los vaivenes que rodean la planificación local de actividades de esta semana, el confinamiento tampoco ayuda. Y me gustaría  compensarlo con esta entrada en el blog,

En la página de semFYC: semana sin humo, como en cada año, encontrareis la documentación, trípticos y carteles preparados para la imagen de este año, la gran mayoría de actividades previstas preparadas para realizarlas de forma virtual

En la página del Ministerio de Sanidad: Estilo de vida saludable podéis acceder a información actualizada para ayudar a dejar de fumar.

Os apunto dos fuentes de información que merecen una atención especial, al menos desde mi punto de vista:

Stoptabaco31mayo,  grupo de profesionales que en los últimos 4 años van colgando una serie planificada de vídeos para ayudar a dejar de fumar, y que durante el 2020 también están consiguiendo una excelente aportación. Los vídeos de este año tocan temas como ‘prepararse para dejar de fumar’, ‘entendiendo qué es el tabaquismo’, ‘reducción de consumo’, ‘tratamientos farmacológicos’, ‘ como manejar el síndrome de abstinencia’, ‘craving! que hacer’, ‘fases de dejar de fumar’, ‘motivación para seguir sin fumar’.

no tabac per jovesY la segunda es una entrada de Joseba Zabala en la que insiste en el tema de la incorporación de los jóvenes en el consumo y la necesidad de abordar su prevención. Me ha alegrado ver la entrada al respecto que hace la OMS.

mucho me temo que no vamos a ver este tipo de cartel ni que se desprendan actividades más allá de la semana sin humo.

 

Mas información en este  enlace  y en proyecto evict

 

Seguid buscando:

 

actualizado 3 de agosto 2020

Se me olvidaron:

 • la página de la OMS y dejo este enlace de una más que interesante propuesta para trabajar con jóvenes. ¡¡A ver si me acuerdo para el 2021!!
 • y la del Papsf con más documentos y propuestas de trabajo.